Avís legal

Qui és el responsable d’aquest lloc web?

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, com a usuari d’aquesta web vostè està informat que el responsable legal d’aquesta web és Jordi Pey, amb DNI 53027715L, i correu electrònic info@cuinateca.cat

Quins són els objectius d’aquesta pàgina web?

Proporcionar al visitant continguts i informació relacionada amb el mon de la cuina i del vi, així com curiositats gastronòmiques catalanes.

Com s’usa aquesta pàgina web?

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’USUARI. L’usuari accepta, des d’aquest accés i/o ús, els presents termes d’ús legals. No obstant això, el mer ús de la pàgina web no significa l’inici de relació laboral/cap comercial.

Com a usuari de cuinateca.cat, vostè es compromet a no realitzar cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de cuinateca.cat . També es compromet a no realitzar accions que impedeixin als altres usuaris utilitzar cuinateca.cat de manera normal i segura. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la web.

Està terminantment prohibit publicar qualsevol contingut en la web susceptible de ser objectable (segons les disposicions legals vigents) o qualsevol contingut que cuinateca.cat consideri il·legal, ofensiu, abusiu, amenaçador o que pugui ocasionar qualsevol tipus de mal, tant al portal com als seus lectors. Per a això, Estrisdecuina.com es reserva el dret d’eliminar o modificar els continguts i comentaris dels visitants que s’estimin oportuns.

Està terminantment prohibit usar la web amb qualsevol fi il·lícita, o fer qualsevol ús de la web que pugui impedir el funcionament normal d’aquesta. Està terminantment prohibit reproduir, distribuir o modificar de manera total o parcial qualsevol contingut d’aquesta web sense permís exprés del seu responsable legal. Està terminantment prohibit utilitzar els continguts d’aquesta web amb finalitats comercials o publicitaris, sense permís exprés del seu responsable legal.

Quines obligacions tenen els usuaris d’aquesta web?

Com a usuari d’aquest lloc web, vostè coneix i accepta el que es disposa en aquest avís legal. El desconeixement d’aquests termes legals no eximeixen del seu compliment. L’usuari està obligat a utilitzar el lloc web en els termes legals indicats en aquest avís legal.

Política de protecció de dades i confidencialitat

Cuinateca.cat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris. Estrisdecuina.com garanteix l’adopció de totes les mesures de seguretat que la llei requereix per a protegir les dades dels seus visitants. Cuinateca.cat garanteix també que aquestes dades s’usen i es tracten conforme a les lleis vigents.

Cuinateca.cat es compromet a utilitzar les dades dels seus visitants d’acord amb la finalitat d’aquests. També es compromet a complir l’obligació legal d’emmagatzemar-los i adoptar totes les mesures de seguretat necessàries per a evtitar la seva modificació, extraviament o ús no autoritzat, conforme al que estableix el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Cuinateca.cat empra diversos mètodes per a captar informació dels seus visitants. Tots estan indicats en el document de Política de Privacitat. Cuinateca.cat sempre demanarà el consentiment previ dels usuaris per al tractament de les seves dades amb els fins indicats. Malgrat això, qualsevol usuari té dret a revocar aquest consentiment atorgat prèviament.

Com a usuari d’aquesta web, pots exercir els teus drets ARC

Tot usuari d’aquesta web pot exercitar, respecte de les dades recaptades, els drets ARC reconeguts en la Llei orgànica 15/1999: drets d’accés, drets de rectificació, drets de cancel·lació de dades i drets d’oposició. Per a exercitar aquests drets, l’usuari haurà d’enviar una sol·licitud per escrit i signada digitalment, adjuntant a més una fotocòpia del seu DNI, a l’adreça de correu electrònic info@cuinateca.cat.

Full de reclamacions

El responsable legal d’aquesta web informa que existeixen fulls de reclamació a la disposició de tots els seus usuaris i visitants. Qualsevol usuari de la web pot fer una reclamació. Per a això, ha de sol·licitar el full de reclamació enviant un correu electrònic a l’adreça info@cuinateca.cat . En aquest correu electrònic s’ha d’indicar el nom i cognoms de l’usuari que fa la reclamacioń, així com els motius d’aquesta.

Drets de propietat intel·lectual

Jordi Pey, per si o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Jordi Pey o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets estan reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per Jordi Pey, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Està terminantment prohibit reproduir, modificar, reutilitzar o difondre per qualsevol mètode o mitjà de comunicació qualsevol element o contingut d’aquesta pàgina web, tret que es tingui consentiment previ del seu responsable legal. L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web i tots els elements que la conformen està protegida pels drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

Si un usuari o un tercer considera que cuinateca.cat ha violat de manera no intencionada els seus legítims drets de propietat intel·lectual, a causa de la inclusió d’un determinat contingut en la web, pot avisar d’això enviant un correu electrònic a info@cuinateca.cat . En aquest correu electrònic, s’haurà d’indicar:Les dades personals del titular dels drets presumptament infringits. En cas que es necessari, indicar expressament la representació amb la qual actua si la reclamació l’envia un tercer.Quins són els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en cuinateca.cat, així com l’acreditació legal dels drets que es considera infringits. També s’inclourà la declaració expressa de responsabilitat per part de l’interessat respecte a la veracitat i exactitud de les informacions facilitades en aquesta notificació.

Sobre els enllaços externs

En qualsevol pàgina de cuinateca.cat es poden trobar enllaços a pàgines web o continguts propietat de tercers. Cuinateca.cat en cap moment es responsabilitza de les conseqüències derivades que l’usuari accedeixi a través d’aquests enllaços a llocs web o a continguts propietat de tercers. En qualsevol cas, Cuinateca.cat garanteix que es prenen les mesures de seguretat adequades abans d’incloure un enllaç en aquesta web a qualsevol propietat de tercers.

Renúncia de responsabilitat i exempció de garanties

Cuinateca.cat no pot garantir la total absència de virus o de qualsevol element que pugui alterar el normal funcionament dels equips informàtics a través dels quals els usuaris accedeixen a la web, o el contingut dels arxius emmagatzemats en aquests equips. En qualsevol cas, cuinateca.cat garanteix que adopta totes les mesures de seguretat al seu abast per a aconseguir-lo.

El responsable legal de cuinateca.cat no garanteix ni accepta responsabilitat cap pels danys i perjudicis de tota índole que poguessin derivar-se, a títol enunciatiu però no limitatiu, de qualsevol dels següents fets:La inactivitat, falta de disponibilitat o incorrecte funcionament de la pàgina web (que realitzarà periòdicament parades tècniques per manteniment) o de qualsevol dels seus contenidos.la presència de virus, o programari lesiu en qualsevol contingut de la web.Qualsevol ús de la web il·legítim o contrari al que es disposa en aquest Avís Legal.la mancada de qualitat o veracitat dels continguts publicats per tercers en aquest lloc web.Malgrat haver adoptat totes les mesures de seguretat i tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

Modificacions

Jordi Pey es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu web.

Generalitats

Jordi Pey perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

Jordi Pey podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Llei aplicable i jurisdicció

Les relacions entre cuinateca.cat amb els seus usuaris i visitants se sotmeten, amb caràcter general, a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Forma de contacte

Si un usuari té algun dubte o desitja aclarir qualsevol punt contemplat en aquest Avís Legal, pot remetre un correu electrònic a info@cuinateca.cat per a solventarla. cuinateca.cat informa que es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, tant l’aspecte i la disposició dels continguts de la web cuinateca.cat , com el present document d’Avís Legal.